ΑΠΟΦΑΣΗ
23oυ ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΟΥ ΣΥΝΕΔΡΙΟΥ ΠΑΝΔΟΙΚΟ
Θέμα «ΟΤΑ – ΑΠΟΡΡΙΜΜΑΤΑ – ΑΝΑΚΥΚΛΩΣΗ»
Συνδιοργάνωση: «Κεντρική Ένωση Δήμων  Ελλάδας»
Κουκουναριές Σκιάθου, 20-22 Σεπτεμβρίου 2013

Στις  20-22 Σεπτεμβρίου 2013, στη Σκιάθο, πραγματοποιήθηκε το 23ο Πανελλήνιο Συνέδριο του ΠΑΝΔΟΙΚΟ, σε συνδιοργάνωση με την ΚΕΔΕ, με θέμα «ΟΤΑ – ΑΠΟΡΡΙΜΜΑΤΑ – ΑΝΑΚΥΚΛΩΣΗ» και την παρουσία του συνόλου των Συστημάτων Εναλλακτικής Διαχείρισης.
Στο Συνέδριο αναδείχθηκαν τα θέματα της διαχείρισης και ανακύκλωσης των  αστικών και βιομηχανικών  στερεών αποβλήτων, τα οποία αποτελούν ένα από τα  κρισιμότερα ζητήματα περιβαλλοντικής ευθύνης για κάθε πολίτη, για τις οικολογικές οργανώσεις  της κοινωνίας των πολιτών, την τοπική αυτοδιοίκηση, τα Συστήματα Εναλλακτικής Διαχείρισης και βεβαίως την Πολιτεία.
Η προστασία του περιβάλλοντος και της δημόσιας υγείας, αποτελεί  μέγιστη ευθύνη  των παραπάνω φορέων και κυρίως των ελεγκτικών μηχανισμών της πολιτείας, στην επιβολή ποινών αποτρεπτικών για  τους  ρυπαίνοντες  και εφαρμογή της αρχής ο  ρυπαίνων πληρώνει.
Φυσικά τον πρώτο ρόλο έχει η ευαισθητοποίηση των πολιτών, στην οποία σημαντικά μπορούν να συμβάλουν οι οικολογικές οργανώσεις, με αντίστοιχους πόρους από την Πολιτεία, η περιβαλλοντική εκπαίδευση, οι ΟΤΑ, τα ΜΜΕ και φορείς της Πολιτείας.
Η διαχείριση των στερεών αποβλήτων, μέσω της διαδικασίας της ανακύκλωσης, προσφέρει εξοικονόμηση πόρων, ενέργειας και κυρίως διασφαλίζει την αειφόρο ανάπτυξη, την υγεία και την  προστασία του περιβάλλοντος.
Είναι όμως σημαντικό να περιοριστεί η κατανάλωση, επομένως και ο όγκος των απορριμμάτων και να εξασφαλιστεί η προώθηση της διαλογής στην πηγή. Επίσης να εξασφαλιστεί η ασφαλής διάθεση των υπολειμμάτων, κυρίως των επικίνδυνων, με αυστηρό έλεγχο από την Πολιτεία.
Το συνέδριο εξέτασε το σύνολο των παραμέτρων που αφορούν τη λειτουργία όλων των συντελεστών της εναλλακτικής διαχείρισης προτείνοντας  την επέκταση της εναλλακτικής διαχείρισης στη νησιωτική χώρα, τη διαχείριση και άλλων αποβλήτων,  π.χ. νοσοκομειακά, την μετατροπή των ΧΥΤΑ σε ΧΥΤΥ,  με παράλληλη διαλογή στην πηγή των αστικών αποβλήτων, τη δημιουργία συστημάτων για τις συσκευασίες φυτοφαρμάκων και λιπασμάτων, τη δημιουργία συστήματος διαχείρισης υπολειμμάτων  επισκευής και συντήρησης οχημάτων και εξοπλισμού.
Ο σχεδιασμός και η επιτυχία προγραμμάτων, όπως η Διαλογή Στην Πηγή (ΔΣΠ) προϋποθέτουν κανόνες, κίνητρα, στέρεους στόχους και αλλαγή του ισχύοντος νομικού πλαισίου, αναφορικά με τα κριτήρια χρέωσης και επιβάρυνσης των καταναλωτών  για τα παραγόμενα  απορρίμματα. Απαιτείται η εκπόνηση ειδικού επιχειρησιακού προγράμματος ανακύκλωσης  (ΔΣΠ) και η χρηματοδότησή του από την Πολιτεία.
Στο Συνέδριο αναδείχτηκε η σταθερή απόφαση των συμμετασχόντων για την υποστήριξη των  συστημάτων εναλλακτικής διαχείρισης και την άρση των  εμποδίων και των στρεβλώσεων στη λειτουργία τους.
Ο οικονομικός απολογισμός σε όλα τα επίπεδα διαχείρισης του περιβάλλοντος  και η καθιέρωση και επίτευξη  στόχων είναι αναγκαία για την αξιολόγηση  των αποτελεσμάτων δράσεων.
Η διασφάλιση ανοιχτού και ουσιαστικού  διαλόγου μεταξύ της ΚΕΔΕ, των οικολογικών οργανώσεων, των Συστημάτων, των υπόχρεων παραγωγών, των Φορέων Διαχείρισης Στερεών αποβλήτων (ΦοΔΣΑ) και της πολιτείας θα λειτουργήσει αποτελεσματικά και όχι από καθέδρας, στην επίλυση προβλημάτων και προώθηση της εναλλακτικής διαχείρισης.
Η επιλογή της πολιτείας, για χωρίς προϋποθέσεις  δημιουργία «ανταγωνιστικών συστημάτων», στον ευαίσθητο χώρο της προστασίας του περιβάλλοντος και κυρίως η απουσία σοβαρών ελέγχων και αποτρεπτικών ποινών, αποτελεί παράμετρο  που  μόνο αρνητικές επιπτώσεις θα έχει στην προστασία και τη  διαχείριση του περιβάλλοντος.
Η λειτουργία ευέλικτων και αποτελεσματικών   ΦοΔΣΑ  για τη διαχείριση των στερεών αστικών αποβλήτων με τη δημιουργία εγκαταστάσεων μεταφόρτωσης απορριμμάτων ΣΜΑ και επεξεργασίας ΚΔΑΥ, η τελική διάθεση των υπολειμμάτων σε ΧΥΤΥ, η ορθή διαχείριση και ασφαλής διάθεση των επικινδύνων υπολειμμάτων, αποτελούν μια βεβαιότητα για την εξάλειψη του φαινομένου των χωματερών,  που συνεχίζουν  μέχρι σήμερα να προσβάλλουν την υγεία μας και το περιβάλλον.
Η χρηματοδότηση τοπικών  φορέων από την πολιτεία για ανάληψη πρωτοβουλιών για τη διαχείριση των απορριμμάτων,  είναι αναγκαία για την στήριξη και  την ανάπτυξη τους.
Η κοστολόγηση των υπηρεσιών, ο έλεγχος των αποτελεσμάτων και ο εξαντλητικός επιστημονικός και κοινωνικός διάλογος, μπορούν  να προσφέρουν τις απαντήσεις  στην διαχείριση των αστικών, βιομηχανικών κλπ. αποβλήτων.
Όλα αυτά προϋποθέτουν την αναθεώρηση και  την σύνταξη του νέου εθνικού σχεδιασμού διαχείρισης στερεών αποβλήτων  και των ΠΕΣΔΑ.
Τέλος, διαπιστώθηκε η ανάγκη συνεργασίας του ΠΑΝΔΟΙΚΟ, των Συστημάτων και της ΚΕΔΕ, με πρωτοβουλία της τελευταίας, για την εξέταση  προτάσεων και λύσεων προς την πολιτεία, που θα συμβάλλουν στη  βελτίωση και προώθηση της ανακύκλωσης  στο σύνολο της χώρας.
Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΗΣ ΟΡΓΑΝΩΤΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ

Γ, ΚΟΤΡΩΝΙΑΣ