ΠΡΑΚΤΙΚΑ ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΥ 30ου ΣΥΝΕΔΡΙΟΥ ΠΑΝΔΟΙΚΟ

ΒΟΛΟΣ 17/10/2020

Σήμερα στις 17/10/2020, ημέρα Σάββατο, στις 13.00 στην αίθουσα της Ένωσης Συντακτών, στο Βόλο, συνήλθαν τα μέλη του Σωματείου που αναφέρεται παραπάνω, ύστερα από πρόσκληση της Επταμελούς Γραμματείας, σε τακτική Γενική Συνέλευση σύμφωνα με το καταστατικό του.

Η Γενική Συνέλευση βρίσκεται σε απαρτία με την παρουσία 22 εκπροσώπων, σε σύνολο 22 ταμειακά εντάξει μελών, σε σύνολο 45 εγγεγραμμένων μελών.

Στην αρχή της Γ.Σ. εκλέγεται ομόφωνα το εξής Προεδρείο:

Πρόεδρος Βερβερίδης Ιωάννης, Αντιπρόεδρος Παπαγεωργίου Μαρία, Γραμματέας Βολιώτης Κωνσταντίνος

ΗΜΕΡΗΣΙΑ ΔΙΑΤΑΞΗ

Διαπίστωση Απαρτίας. Εκλογή Προεδρείου

Διάφορα θέματα. Εγγραφή Νέων Οργανώσεων. Ψηφίσματα

Απολογισμός Δράσης Επταμελούς Γραμματείας

Οικονομικός Απολογισμός. Έκθεση Εξελεγκτικής Επιτροπής. Προϋπολογισμός επομένου έτους.

Ψηφοφορίες στους Απολογισμούς-Προϋπολογισμό

Εκλογή Εφορευτικής Επιτροπής Προετοιμασία αρχαιρεσιών

Αρχαιρεσίες για την εκλογή νέας Ε.Γ. και Ε.Ε.

Εγκρίνεται ομόφωνα η Ημερήσια Διάταξη

Α. ΔΙΑΦΟΡΑ ΘΕΜΑΤΑ. ΕΓΓΡΑΦΗ ΝΕΩΝ ΟΡΓΑΝΩΣΕΩΝ

Η Γενική Συνέλευση αποφασίζει να θεωρηθούν ωσεί παρόντες ο Γεώργιος Παλαμάρης που βρίσκεται στο εξωτερικό και η Μαρία Χουλιέρη που βρίσκεται σε συνάντηση με Υπουργό.

Αποφασίζεται να επιστραφεί στις οργανώσεις το ποσό των 40€ από τα 50€ της ετήσιας συνδρομής 2020.

Αποφασίζεται έκτακτη εισφορά των οργανώσεων 50€ για το 2020.

Εγκρίνονται ψηφίσματα για τη δίωξη αγωνιστών του Βόλου, την καύση σκουπιδιών, το Ελληνικό και τη Βεγορίτιδα.

Δεν υπάρχει αίτηση οργάνωσης προς εγγραφή

Β. ΑΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΔΡΑΣΗΣ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑΣ

Ο Θανάσης Θεοδωρόπουλος διαβάζει τον Απολογισμό της Επταμελούς Γραμματείας 2019-2020. Ακολουθεί σχετική συζήτηση. Εγκρίνεται ομόφωνα

Γ. ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΣ ΑΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ. ΕΚΘΕΣΗ ΕΞΕΛΕΓΚΤΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ. ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΕΠΟΜΕΝΟΥ ΕΤΟΥΣ

  • Διαβάζεται ο οικονομικός απολογισμός από τον Κ. Βολιώτη
  • Διαβάζεται η έκθεση της Εξελεγκτικής Επιτροπής από τον Στέλιο Λημνιό
  • Διαβάζεται ο Προϋπολογισμός για το επόμενο έτος από τον Κ. Βολιώτη

Εγκρίνονται ομόφωνα ο οικονομικός απολογισμός και ο προϋπολογισμός του επομένου έτους

Ε. ΕΚΛΟΓΗ ΕΦΟΡΕΥΤΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΓΙΑ ΤΙΣ ΑΡΧΑΙΡΕΣΙΕΣ

Ομόφωνα εκλέγονται στην Εφορευτική Επιτροπή για τη διενέργεια των αρχαιρεσιών οι Κοτσώνης Βασίλειος, Ιωαννίτη Αγγελική και Συμιακάκη Δέσποινα.

ΣΤ. ΑΡΧΑΙΡΕΣΙΕΣ ΓΙΑ ΕΚΛΟΓΗ ΝΕΑΣ Ε.Γ. ΚΑΙ Ε.Ε.

Ακολουθούν οι Αρχαιρεσίες, με τα αποτελέσματα να είναι σύμφωνα με το σχετικό πρακτικό της Εφορευτικής Επιτροπής.

Το Προεδρείο της Γενικής Συνέλευσης

Ο Πρόεδρος                          Η Αντιπρόεδρος                  Ο Γραμματέας

Βερβερίδης Ιωάννης.          Παπαγεωργίου Μαρία         Βολιώτης Κων/νος