• ΠΡΑΚΤΙΚΟ ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΥ 33ουΣΥΝΕΔΡΙΟΥ ΠΑΝΔΟΙΚΟ
  ΒΟΛΟΣ 11/11/2023
  Σήμερα στις11/11/2023 ,ημέρα Σάββατο, στις 13.00 στην αίθουσα του Επιμελητηρίου
  Μαγνησίας, στοΒόλο, συνήλθαν τα μέλη του Σωματείου που αναφέρεται παραπάνω, ύστερα από
  πρόσκληση της Επταμελούς Γραμματείας, σε τακτική Γενική Συνέλευση σύμφωνα με το καταστατικό του.
  Η Γενική Συνέλευση βρίσκεται σε απαρτία με την παρουσία 20 εκπροσώπων, σε σύνολο 20
  ταμειακά εντάξει μελών, σε σύνολο 45 εγγεγραμμένων μελών.
  Στην αρχή της Γ.Σ. εκλέγεται ομόφωνα το εξής Προεδρείο:
  ΠρόεδροςΛυμπουρίδηςΔημήτριος,ΑντιπρόεδροςΜίχαλοςΔημήτριος,ΓραμματέαςΒολιώτης
  Κωνσταντίνος
  ΗΜΕΡΗΣΙΑ ΔΙΑΤΑΞΗ
  Διαπίστωση Απαρτίας. Εκλογή Προεδρείου
  Διάφορα θέματα (Λήψη Απόφασης επιστροφής μέρους της ετήσιας συνδρομής 2023)
  Απολογισμός Δράσης Επταμελούς Γραμματείας
  Οικονομικός Απολογισμός. Έκθεση Εξελεγκτικής Επιτροπής. Προϋπολογισμός επομένου έτους.
  Ψηφοφορίες στους Απολογισμούς-Προϋπολογισμό.
  Εκλογή Εφορευτικής Επιτροπής Προετοιμασία αρχαιρεσιών
  Αρχαιρεσίες για την εκλογή νέας Ε.Γ. και Ε.Ε.
  Έκθεση προβλημάτων οργανώσεων
  Προτάσεις για το επόμενο Συνέδριο
  Ψηφίσματα
  Εγκρίνεται ομόφωνα η Ημερήσια Διάταξη
  Α. ΔΙΑΦΟΡΑ ΘΕΜΑΤΑ
  Αποφασίζεταιναεπιστραφείστιςοργανώσειςτοποσότων40€απότα50€τηςετήσιαςσυνδρομής
  2023.
  Β. ΑΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΔΡΑΣΗΣ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑΣ
  ΟΘανάσηςΘεοδωρόπουλοςδιαβάζειτονΑπολογισμότηςΕπταμελούςΓραμματείας2022-2023.
  Ακολουθεί σχετική συζήτηση. Εγκρίνεται ομόφωνα
  Γ.ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΣΑΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ.ΕΚΘΕΣΗΕΞΕΛΕΓΚΤΙΚΗΣΕΠΙΤΡΟΠΗΣ.ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ
  ΕΠΟΜΕΝΟΥ ΕΤΟΥΣ
  Διαβάζεται ο οικονομικός απολογισμός 2022-2023από τον Κ. Βολιώτη
  Διαβάζεται η έκθεση της Εξελεγκτικής Επιτροπής από τον Λεωνίδα Λημνιό
  Διαβάζεται ο Προϋπολογισμός για το επόμενο έτος 2023-2024 από τον Κ. Βολιώτη
  Εγκρίνονται ομόφωνα ο οικονομικός απολογισμός και ο προϋπολογισμός του επομένου έτους
  Δ. ΕΚΛΟΓΗ ΕΦΟΡΕΥΤΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΓΙΑ ΤΙΣ ΑΡΧΑΙΡΕΣΙΕΣ
  Ομόφωνα εκλέγονται στην Εφορευτική Επιτροπή για τη διενέργεια των αρχαιρεσιών οι Κοτσώνης
  Βασίλειος, Ιωαννίτη Αγγελική και Συμιακάκη Δέσποινα.
  ΣΤ. ΑΡΧΑΙΡΕΣΙΕΣ ΓΙΑ ΕΚΛΟΓΗ ΝΕΑΣ Ε.Γ. ΚΑΙ Ε.Ε.
  Ακολουθούν οι Αρχαιρεσίες, με τα αποτελέσματα να είναι  σύμφωνα με το σχετικό πρακτικό της
  Εφορευτικής Επιτροπής.
  Ζ. ΨΗΦΙΣΜΑΤΑ
  Κατατίθενται και ψηφίζονται ομόφωνα ψηφίσματα για την αποφυγή εγκατάστασης LNG  στον
  Παγασητικό και ανεμογεννητριών στο Μαυροβούνι Μαγνησίας .Εξουσιοδοτείται το Προεδρείο της Γ.Σ.
  για την οριστική διαμόρφωση των ψηφισμάτων.
  Η. ΕΠΟΜΕΝΟ ΣΥΝΕΔΡΙΟ
  Εξουσιοδοτείται η νέα Επταμελής για να ρυθμίσει ότι έχει σχέση με το 34ο
  Συνέδριο του ΠΑΝΔΟΙΚΟ
  Το Προεδρείο της Γενικής Συνέλευσης
  Ο Πρόεδρος                              Αντιπρόεδρος                                Ο Γραμματέας
 • Λυμπουρίδης Δημήτριος          Μίχαλος Δημήτριος               Βολιώτης Κων/νος