Βόλος 04/10/2021                                                                                      περ.53p/21/1990π

 

Προς τη Ρ.Α.Ε.

Θέμα: Ένσταση κατά της απόφασης εγκατάστασης μονάδας υγροποιημένου φυσικού αερίου (LNG) με τα συνοδά έργα, εγκαταστάσεις και δραστηριότητες, στο θαλάσσιο περιβάλλον, πλησίον του Βόλου και γενικότερα στον Παγασητικό Κόλπο.

Πληροφορίες: Στέλιος Λημνιός 6973228205

 Α. 1.  Στις 25 /8/21 η εταιρεία Meditetanian GASS υπέβαλλε στην Ρ.Α.Ε. αίτηση για αδειοδότηση λειτουργίας Ανεξαρτήτου Συστήματος Φυσικού ΑΕΡΙΟΥ ( Α.Σ.Φ.Α.)

  1. Στις 20/9/21, δηλαδή 25 ημέρες αργότερα, η Ρ.Α.Ε. στις ανακοινώσεις της  ιστοσελίδας  της, δημοσιοποιεί την αίτηση της Meditetanian Gass και κάνει γνωστά την επωνυμία, την έδρα (Βόλος), το είδος της αιτουμένης άδειας (ΑΣΦΑ) και  την περιοχή ενδιαφέροντος (λιμάνι Βόλου).

Β. Το Πανελλήνιο Δίκτυο Οικολογικών Οργανώσεων (ΠΑΝΔΟΙΚΟ) και η Περιβαλλοντική Πρωτοβουλία Μαγνησίας (ΠΠΜ) έχουν εκ των  καταστατικών τους (επισυνάπτονται) θεμελιωμένο δικαίωμα υποβολής αντιρρήσεων (ενστάσεων): α) για την προστασία του οικοσυστήματος του  κλειστού, αβαθούς και ευαίσθητου οικοσυστήματος του Παγασητικού Κόλπου, β) για την προστασία της Δημόσιας Υγείας στο πολεοδομικό συγκρότημα του Βόλου.

Αντιρρήσεις (ενστάσεις)

Σύμφωνα με το άρθρο 7 του κανονισμού αδειοδότησης Φυσικού Αερίου (ΦΕΚ 3430 στις 18.8.18), θα έπρεπε η ΡΑΕ να δημοσιεύσει στην ιστοσελίδα της εντός 15 ημερών από την υποβολή της αίτησης περίληψη των βασικών στοιχείων της και ιδίως:

*  σύντομη περιγραφή της αιτούμενης αδειοδότησης

* την θέση τυχόν εγκαταστάσεων

* περιγραφή του αιτήματος απαλλαγής από την υποχρέωση πρόσβασης σε τρίτους

* περιγραφή του συστήματος απαλλαγής ιδιοκτησιακού διαχωρισμού

Ιδιαιτέρως για τις δύο πρώτες περιπτώσεις, θα έπρεπε το ενδιαφερόμενο κοινό, αυτό που θεμελιώνει έννομο συμφέρον, να μπορεί εγκαίρως να λαμβάνει γνώση των ακριβών και αναγκαίων πληροφοριών που έχουν σχέση με την πιθανή μελλοντική λειτουργία μιας τέτοιας βιομηχανικής δραστηριότητας, ώστε να είναι σε θέση να διαβουλευθεί επιτυχώς.

Η καθυστέρηση – πέραν των προβλεπόμενων 15 ημερών- της ανακοίνωσης σας, αλλά και οι παραλήψεις απαραίτητων πληροφοριών από αυτή είναι ουσιώδεις λόγοι υποβολής αντιρρήσεων.

Με τον τρόπο που η ΡΑΕ ανακοίνωσε την αίτηση,  παραβίασε κατά 10 ημέρες τα οριζόμενα ρητά χρονικά πλαίσια  και έθεσε εμπόδια στην απρόσκοπτη και ολοκληρωμένη πληροφόρηση του κοινού.

Αυτό, επιπλέον, παραβιάζει την σύμβαση του  Άαρχους.

Για τους λόγους αυτούς ήτοι:

  1. Παραβίαση άρθρου 7 του κανονισμού αδειοδότησης φυσικού αερίου, 2. Παραβίαση της σύμβασης του Άαρχους, αιτούμεθα να απορριφθεί η συγκεκριμένη αίτηση (Γ-08729)

Παρακαλούμε για την αποστολή αριθμού πρωτοκόλλου του παρόντος εγγράφου

Αναμένοντας την απάντησή σας

ΓΙΑ ΤΟ ΠΑΝΔΟΙΚΟ

Η Επταμελή  Γραμματεία

Ν. Ασλάνογλου (Βέροια) 6946-381707 Κ. Βολιώτης (Βόλος)  6977-686838

Θαν Θεοδωρόπουλος (Πάτρα) 6972-880774 Γ. Καλλιαμπέτσος (Αθήνα) 6944-842384

Δ. Μίχαλος (Ρόδος) 6944-862254 Γ. Παλαμάρης (Κορινθία) 27430-95428

Μαίρη Χουλιέρη (Χαλκίδα) 6978-026141

ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΗ ΠΡΩΤΟΒΟΥΛΙΑ ΜΑΓΝΗΣΙΑΣ

Λίτσα Στεργιοπούλου                                                 Κώστας Βολιώτης