Βόλος 06/03/2017

Προς το Συνήγορο του Πολίτη

Θέμα: Απόρριψη υλικών εκσκαφής στο λιμάνι της Κέρκυρας και διαχείριση Αποβλήτων Εκσκαφών, Κατασκευών και Κατεδαφίσεων στην Κέρκυρα

Σας υποβάλλουμε τη σχετική αναφορά που έχει ήδη αποσταλεί από τα μέσα Φεβρουαρίου 2017 στη Περιφέρεια Ιονίων Νήσων, ενώ υπήρξε και νεότερη από εμάς στις 06/03/2017 και στον Οργανισμό Λιμένος Κέρκυρας.

Σύμφωνα με δημοσιεύσεις σε ιστοσελίδα και κοινωνικό δίκτυο υφίστανται μη σύννομες απορρίψεις Αποβλήτων Εκσκαφών, Κατασκευών και Κατεδαφίσεων, με πιθανότητα ύπαρξης, εν δυνάμει επικινδύνων αποβλήτων, στην Ζώνη Λιμένος του Οργανισμού Λιμένος Κέρκυρας (όπως φαίνεται στην παρακάτω εικόνα με κίτρινο περίγραμμα). Τα υλικά αυτά αναφέρεται ότι αποτέθηκαν εκεί από τον Οκτώβριο 2016 έως το Φεβρουάριο 2017.

Σημειώνεται ότι η εταιρεία «Ανακύκλωση Αδρανών Νότιας Ελλάδας» [ΑΑΝΕΛ] κατέγραψε τις εν λόγω αποθέσεις και προέβη, ήδη, σε σχετική αναφορά στα μέσα Φεβρουαρίου 2017 προς την Περιφέρεια Ιονίων Νήσων (δεν έχει καταστεί γνωστό εάν έχει λάβει σχετική απάντηση).

Είναι προφανές ότι εφόσον υφίστανται απόρριψη τέτοιων υλικών στη ζώνη λιμένα Κέρκυρας, παραβιάζεται το θεσμικό πλαίσιο που διέπει την διαχείριση των ΑΕΚΚ στην Ελλάδα [Ν. 2939/2001 (ΦΕΚ 79Α/06.08.2001), Ν. 3854/2010 (Φ.Ε.Κ. 94Α/23.06.2010, Ν. 4042/2012 (Φ.Ε.Κ. 24Α/13.2.2012) & ΚΥΑ 36259/1757/Ε103/2010 (ΦΕΚ 1312 Β)] και δημιουργούνται πιθανά σοβαρά θέματα για την προστασία του περιβάλλοντος και της δημόσιας υγείας. Στο πλαίσιο του προαναφερθέντων διατάξεων οι εργασίες εναλλακτικής διαχείρισης ΑΕΚΚ οργανώνονται από μη κερδοσκοπικές εταιρείες που αδειοδοτούνται από τον Ελληνικό Οργανισμό Ανακύκλωσης (ΕΟΑΝ) και ελέγχονται από αυτόν.

Κατόπιν των ανωτέρω παρακαλείσθε για την παρέμβασή σας για την τήρηση της νομιμότητας, την προστασία του περιβάλλοντος με άμεση επίλυση του θέματος από τις εμπλεκόμενες υπηρεσίες.