ΠΡΑΚΤΙΚΑ ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΥ 31ου ΣΥΝΕΔΡΙΟΥ ΠΑΝΔΟΙΚΟ

ΒΟΛΟΣ 30/10/2021

Σήμερα στις 30/10/2021, ημέρα Σάββατο, στις 13.00 στην αίθουσα της Ένωσης Συντακτών, στο Βόλο, συνήλθαν τα μέλη του Σωματείου που αναφέρεται παραπάνω, ύστερα από πρόσκληση της Επταμελούς Γραμματείας, σε τακτική Γενική Συνέλευση σύμφωνα με το καταστατικό του.

Η Γενική Συνέλευση βρίσκεται σε απαρτία με την παρουσία 20 εκπροσώπων, σε σύνολο 20 ταμειακά εντάξει μελών, σε σύνολο 45 εγγεγραμμένων μελών.

Στην αρχή της Γ.Σ. εκλέγεται ομόφωνα το εξής Προεδρείο:

Πρόεδρος Κοτσώνης Βασίλειος, Αντιπρόεδρος Θεοδωροπούλου Πολυξένη, Γραμματέας Βολιώτης Κωνσταντίνος

ΗΜΕΡΗΣΙΑ ΔΙΑΤΑΞΗ

Διαπίστωση Απαρτίας. Εκλογή Προεδρείου

Διάφορα θέματα

Απολογισμός Δράσης Επταμελούς Γραμματείας

Οικονομικός Απολογισμός. Έκθεση Εξελεγκτικής Επιτροπής. Προϋπολογισμός επομένου έτους.

Ψηφοφορίες στους Απολογισμούς-Προϋπολογισμό

Εκλογή Εφορευτικής Επιτροπής Προετοιμασία αρχαιρεσιών

Αρχαιρεσίες για την εκλογή νέας Ε.Γ. και Ε.Ε.

Έκθεση προβλημάτων οργανώσεων

Προτάσεις για το επόμενο Συνέδριο

Ψηφίσματα

Εγκρίνεται ομόφωνα η Ημερήσια Διάταξη

Α. ΔΙΑΦΟΡΑ ΘΕΜΑΤΑ

Αποφασίζεται να επιστραφεί στις οργανώσεις το ποσό των 40€ από τα 50€ της ετήσιας συνδρομής 2021.

Αποφασίζεται έκτακτη εισφορά των οργανώσεων 50€ για το 2021.

Εγκρίνονται ψηφίσματα για …………………..

Αποφασίζεται η καθιέρωση Κάρτας Ενισχυτή μέσω της οποίας όσοι θέλουν θα ενισχύουν το ΠΑΝΔΟΙΚΟ με το ποσό των 100,00€ ανά έτος, αναγνωρίζοντας την προσφορά του στην προστασία του περιβάλλοντος στην Ελλάδα.

Β. ΑΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΔΡΑΣΗΣ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑΣ

Ο Θανάσης Θεοδωρόπουλος διαβάζει τον Απολογισμό της Επταμελούς Γραμματείας 2020-2021. Ακολουθεί σχετική συζήτηση. Εγκρίνεται ομόφωνα

Γ. ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΣ ΑΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ. ΕΚΘΕΣΗ ΕΞΕΛΕΓΚΤΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ. ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΕΠΟΜΕΝΟΥ ΕΤΟΥΣ

  • Διαβάζεται ο οικονομικός απολογισμός από τον Κ. Βολιώτη
  • Διαβάζεται η έκθεση της Εξελεγκτικής Επιτροπής από το Στέλιο Λημνιό
  • Διαβάζεται ο Προϋπολογισμός για το επόμενο έτος από τον Κ. Βολιώτη

Εγκρίνονται ομόφωνα ο οικονομικός απολογισμός και ο προϋπολογισμός του επομένου έτους

Ε. ΕΚΛΟΓΗ ΕΦΟΡΕΥΤΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΓΙΑ ΤΙΣ ΑΡΧΑΙΡΕΣΙΕΣ

Ομόφωνα εκλέγονται στην Εφορευτική Επιτροπή για τη διενέργεια των αρχαιρεσιών οι Χαλαστάρας Ευστάθιος, Ιωαννίτη Αγγελική και Παπαγεωργίου Μαρία.

ΣΤ. ΑΡΧΑΙΡΕΣΙΕΣ ΓΙΑ ΕΚΛΟΓΗ ΝΕΑΣ Ε.Γ. ΚΑΙ Ε.Ε.

Ακολουθούν οι Αρχαιρεσίες, με τα αποτελέσματα να είναι σύμφωνα με το σχετικό πρακτικό της Εφορευτικής Επιτροπής.

Το Προεδρείο της Γενικής Συνέλευσης

Ο Πρόεδρος                       Η Αντιπρόεδρος                  Ο Γραμματέας

Κοτσώνης Βασίλειος          Θεοδωροπούλου Πολυξένη          Βολιώτης Κων/νος